23 ژانویه 2017

آشنایی با Live Paint Bucket و Shape Builder

درس سیزدهم : آشنایی با Live Paint Bucket و Shape Builder نحوه ایجاد یک گروه نقاشی (Live Paint Bucket) در بعضی از پروژه های گرافیکی، گاهی اوقات نیاز به آن است که در مسیرهای پیچیده و ترکیبی، اقدام به رنگ آمیزی زیر مسیرها و زیر بخش های تشکیل دهنده مسیر اصلی نماییم.برای این منظور بهترین روش گروه بندی اشیاء در قالب یک مجموعه […]