آشنایی با پنل Appearance

4 ژانویه 2018

آشنایی با پنل Appearance

درس سی و دوم : آشنایی با پنل Appearance (Shift + F6)   مهمترین کاربرد پنل Appearance مدیریت جلوه های ظاهری اعمال شده بر روی اشیاء است. این پنل خاصیت های ظاهری مانند Fill، Stroke، Graphic Style و Effects یا جلوه هایی که بر روی لایه ها، اشیاء و گروه ها اعمال شده است را نمایش میدهد. برای اینکه بیشتر […]