نكات مهم تبليغ در گوگل

22 آگوست 2016

نكات مهم تبليغ در گوگل

نكات مهم تبليغ در گوگل ۱ . در صورتي كه بيننده روي تبليغ شما كليك نكند از موجودي شما در حساب گوگل تان هيچ مبلغي كسر نخواهد شد تنها در صورت كليك كردن و وارد شدن به سايت شما از موجودي شما كسر خواهد شد. URL . 2 آدرس يك صفحه غير از صفحه اصلي هم مي تواند بعنوان مقصد كليك […]